Standards In The Selection Of Zikr Pronouncements Taught To The Muslim Community: The Difference Between The Phrase سبحان الله And هو As A Basic Example

Piawaian Dalam Pemilihan Lafaz Zikir Yang Diajar Kepada Masyarakat Muslim: Perbezaan Antara Lafaz سبحان الله Dan هو Sebagai Contoh Asas

  • Mohammad Nidzam Abdul Kadir Senior Lecturer
  • Azri Bhari Associate Professor
  • Mohammad Mahyuddin Khalid Senior Lecturer
Keywords: Huwa, Pronouncement, Standards, Subḥānallāh, Zikr

Abstract

The polemic of zikir pronouncement using the phrase Huwa (He) used by a faction of sufis or tariqa invites debate. This issue belongs to the category of problems of furu' (branch) and khilaf matters among scholars. This article aims to explain the concept of zikr in Islam, and explain some of the standards of selection of zikr pronouncements that can be used as a guide to the Muslim community to perform precisely. This qualitative study was conducted using data collection and data analysis methods. Data collection methods are done through library research. The data obtained in the studies in the form of content analysis were analyzed based on inductive, deductive and comparative methods to obtain the results. The results of this study outline the standard for the selection of zikr to serve as a guide to the Muslim community in Malaysia. The results of the study also found that Huwa or Hu's pronouncement is inappropriate and should not even be taught to the community.

Abstrak
Polemik lafaz zikir menggunakan lafaz Huwa (Dia) yang digunakan oleh segelintir ahli sufi atau ahli tarikat mengundang perbahasan. Isu ini adalah tergolong dalam kategori masalah furu’ (cabang) dan perkara khilaf dalam kalangan ulama. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan konsep zikir dalam Islam. seterusnya, menjelaskan beberapa piawaian pemilihan lafaz zikir yang boleh dijadikan panduan kepada masyarakat Islam supaya melaksanakan secara benar dan betul. Kajian berbentuk kualitatif ini dilaksanakan dengan menggunakan metode pengumpulan data dan analisis data. Metode pengumpulan data dilakukan melalui penyelidikan kepustakaan. Data yang diperoleh dalam kajian berbentuk analisis kandungan dianalisis berdasarkan metode induktif, deduktif dan komparatif untuk mendapatkan hasil kajian. Hasil kajian ini menggariskan piawaian pemilihan lafaz zikir untuk dijadikan panduan kepada masyarakat Islam di Malaysia. Hasil kajian juga mendapati lafaz Huwa atau Hu adalah tidak wajar bahkan tidak harus diajar kepada masyarakat.

Author Biographies

Mohammad Nidzam Abdul Kadir, Senior Lecturer

Department Of Government And Civilization Studies, Faculty of Human Ecology, University Putra Malaysia (UPM).

Azri Bhari, Associate Professor

Academy of Contemporary Islamic Studies (ACIS), Universiti Teknologi MARA (UiTM).

Mohammad Mahyuddin Khalid, Senior Lecturer

Academy of Contemporary Islamic Studies (ACIS), Universiti Teknologi MARA (UiTM).

References

Buku

Abū Daud, al-Imām al-Ḥāfiẓ al-Muṣannif al-Mutqin Sulayman bin al-Ash‘āth al-Sijistānī al-Azdī. 2007. Sunan Abī Daud. Riyāḍ: Maktabah al-Ma‘ārif.

Ibn Kathīr. 1996. Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm. Kaherah: Maktabah al-Iman.

Ibn Manẓūr, Muḥammad bin Mukrim bin Manẓūr al-Afrīqī al-Miṣrī. 2013. Lisān al-‘Arab. Kaherah: Dār al-Hadīth.

‘Izz al-Dīn ‘Abd al-Salām. 1998. Qawā‘id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām. Beirūt: Muassasah al-Rayyān.

Muslim bin al-Ḥajāj al-Qushayrī al-Naysābūrī. 1998. al-Muqaddimah fī ṣaḥīḥ Muslim. Damshiq: Dār al-Khiyar.

al-Nawawī, Yaḥyā bin Sharaf. 1356H. al-Adhkār. Kaherah: Matba‘ah Muṣṭafā Muḥammad.

Sulaiman bin Ibrahim al-Baruhiy. 2015. Yaqazah Dalam Pemikiran Ulama Sufi. Negeri Sembilan: Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan.

al-Syawkānī, Muḥammad bin ‘Alī bin Muḥammad. 2007. Tuḥfat al-Dhākirīn. Kaherah: Dār al-Ghad al-Jadīd.

al-Tirmidhī, al-Imām al-Ḥāfiẓ Abī ‘Īsā Muḥammad bin ‘Īsā bin Sawrah. 2010. Sunan al-Tirmidhī. Riyāḍ: Dar Tuwayq.

Wizārah al-Awqāf wa al-Shu’ūn al-Islāmiyyah. 1992. al-Mawsū‘ah al-Fiqhiyyah. Kuwayt: Wizārah al-Awqāf wa al-Shu’ūn al-Islāmiyyah.

Jurnal

Faudzinaim Badaruddin, Zakaria Stapa, Abdull Rahman Mahmood, Nozira Salleh, Muhammad Khairi Mahyuddin. 2019. Perkembangan Dan Amalan Tarekat Ahmadiyyah Idrisiyyah Di Malaysia. Dalam Jurnal Penyelidikan Islam, Putrajaya: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, Bil.31.

Laman Sesawang

Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan. https://muftins.gov.my/2019/04/19/penjelasan-lafaz-zikir%D9%87%D9%8F%D9%88% D9% 8E/ (diakses pada 22 November 2022)

Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan. https://muftiwp.gov.my/artikel/irsyad-fatwa/irsyad-fatwa-umum/2667-irsyad-al-fatwa-254-zikir-kalimah-hu (diakses pada 23 November 2022).

Published
2023-04-30
How to Cite
Abdul Kadir, M. N., Bhari, A., & Khalid, M. M. (2023). Standards In The Selection Of Zikr Pronouncements Taught To The Muslim Community: The Difference Between The Phrase سبحان الله And هو As A Basic Example. Perdana: International Journal of Academic Research, 16(1), 97-105. Retrieved from http://perdanajournal.com/index.php/perdanajournal/article/view/163