The Level Of Acceptance And Intent To Continue Using Digital Zakat Applications Among The Community: A Preliminary Study

Tahap Penerimaan Dan Niat Meneruskan Penggunaan Aplikasi Zakat Digital Dalam Kalangan Masyarakat: Satu Kajian Awal

  • Noraini Saro PhD Candidate
  • Azri Bhari Associate Professor
  • Affandi Mat Rani Associate Professor
Keywords: Zakat, Digital, Platform, Acceptance, Willingness

Abstract

Towards Industrial Revolution 4.0 (IR 4.0), now zakat institutions in Malaysia have taken steps towards a digital zakat management system. The institution of zakat, is an important institution in ensuring that the Islamic economy is always at the forefront, not lagging behind in supporting the growth of technology and the development of social media platforms that are able to have a positive impact on the daily lives of today's society. The spread of Covid-19 is also one of the factors in the widespread use of digital in all sectors, including the implementation of zakat by using the digital platform provided by zakat institutions. The objective of this study is to examine the acceptance and intention to continue using the zakat application developed in Malaysia. This study was carried out around Selangor, Kuala Lumpur and Kedah, a total of 300 respondents from various backgrounds answered the distributed survey. For data analysis, the researcher used descriptive analysis to see the level of community acceptance of the transformation of the digital zakat management system. The results of the study found that the level of acceptance of the implementation of zakat through digital platforms is at a high level. There are several elements that need to be refined to encourage and maintain the community using the digital zakat platform.

Abstrak
Menuju ke arah Revolusi Industri 4.0 (IR 4.0), kini institusi zakat di Malaysia telah mengorak langkah kearah sistem pengurusan  zakat digital. Institusi zakat, merupakan institusi penting dalam memastikan ekonomi Islam sentiasa keterhadapan, tidak ketinggalan dalam menyokong pertumbuhan teknologi dan pembangunan platform media sosial yang mampu memberi impak positif dalam kehidupan harian masyarakat kini. Penularan Covid-19 juga menjadi salah satu faktor penggunaan digital diperluaskan disemua sektor ini termasuk juga pelaksanaan zakat dengan menggunakan platform digital yang disediakan oleh pihak institusi zakat. Objektif kajian ini adalah mengkaji penerimaan dan niat meneruskan dalam penggunaan aplikasi zakat yang dibangunkan di Malaysia. Kajian ini dilaksanakan di sekitar Selangor, Kuala Lumpur dan Kedah, seramai 300 orang responden yang terdiri daripada pelbagai latar belakang telah menjawab kaji selidik yang diedarkan. Bagi analisis data, pengkaji menggunakan analisis deksriptif bagi melihat tahap penerimaan masyarakat terhadap penerimaan transformasi sistem pengurusan zakat digital. Hasil kajian mendapati tahap penerimaan pelaksanaan zakat melalui platform digital adalah ditahap yang tinggi. Terdapat beberapa elemen yang perlu diperhalusi bagi mengalakkan dan mengekalkan masyarakat menggunakan platform zakat digital.

Author Biographies

Noraini Saro, PhD Candidate

Academy of Contemporary Islamic Studies (ACIS) Universiti Teknologi MARA (UiTM).

Azri Bhari, Associate Professor

Academy of Contemporary Islamic Studies (ACIS), Universiti Teknologi MARA (UiTM).

Affandi Mat Rani, Associate Professor

Academy of Contemporary Islamic Studies (ACIS), Universiti Teknologi MARA (UiTM).

References

Buku

Mohd Firdaus Abdul Hamid. 2017. Faktor Penentu Pembayaran Zakat Harta Di Majlis Agama Islam Negeri Johor. Skudai: Penerbit UTM.

Jurnal

Haniff, H.S. N. A., Long, M. N.H., & Ahmad, N.H. 2021. Inisiatif dan Inovasi Institusi Zakat Era Pandemik Covid-19–Satu Penelitian Terhadap Lembaga Zakat Negeri Kedah (LZNK). International Journal of Islamic Business, 6(2), 1-14. https://doi.org/10.32890/ijib2021.6.2.

Siti Suriani Othman. 2020. Inovasi Zakat Dalam Orientasi Pembangunan Jangka Panjang. Universiti Sains Islam Malaysia. My Aid Conference.

Prosiding dan Seminar

Mohd Noor, Azura & Saad, Ram Al Jaffri. 2015. Ejen Dan Impak Perubahan Dalam Pengurusan Wang Zakat. 9th ISDEV International Islamic Development Management Conference (IDMAC2015).

Muhsin Nor Paizin. 2014. Amalan Dakwah Zakat Di Wilayah Persekutuan Malaysia: Satu Pemerhatian. Proceeding of the International Conference on Arabic Studies and Islamic Civilization, iCasic2014 (e-ISBN978967-11768-4-9), 45, Kuala Lumpur.

Muhsin Nor Paizin, H. M. 2019. Penerimaan Masyarakat Untuk Membayar Zakat Menerusi Saluran Atas Talian (Online): Satu Tinjauan Baharu. 5th Muzakarah Fiqh & International Fiqh Conference (MFIFC 2019), 332-337. Bangi : Kolej Universiti Islam Selangor .

Mulyadi, Hakim, A.R., Mulazid, A.S., Supriyono, & Meiria, E. 2018. E-Zakat: Redesign The Collection And Distribution Of Zakat. In International Conference On Islamic Finance, Economics And Business, Kne Social Sciences, 433–452. Doi 10.18502/Kss.V3i8.2525

Teh Suhaila Tajuddin, Nurnaddia Nordin, Aza Shahnaz Azman, Norzalina Zainudin. 2016. Inovasi Agihan Zakat Secara Elektronik Melalui E-Dermasiswa. Proceeding Of The 2nd International Conference On Economics & Banking, E-Isbn: 978-967-0850-40-5

Laman Sesawang

Johari Yap. Sinar Harian. 2020. Aplikasi Zakat On Touch. https://www.sinarharian.com.my/article/71133/aplikasi-zakat-on-touch (diakses pada 1 April 2023)

Khairul Izwan. 2015. Aplikasi Pintar Ezakat: Medium Baru Dakwah Zakat. https://www.zakatselangor.com.my/terkini/aplikasipintar-ezakat-medium-baru-dakwah-zakat/ (diakses pada 1 April 2023)

Mirza, A. A. Portal Rasmi Muamalat dan Kewangan Islam. 2021. Aplikasi e-Wallet: Adakah Ia Mematuhi Syariah. https://e-muamalat.islam.gov.my/ms/bahan-ilmiah/artikel/453-aplikasi-e-wallet-adakah-ia-mematuhi-syariah (diakses pada 1 April 2023)

Nurshafika Suhaimi. Berita Harian. 202. LZS Perkasa Pengurusan Zakat Ke Arah Digitalisasi. https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2021/12/903308/lzs-perkasa-pengurusan-zakat-ke-arah-digitalisasi (diakses pada 30 Mac 2023)

Teck, Ong Boon. Sinar Harian. 2020. https://www.sinarharian.com.my/article/90777/berita/dari-media-cina/covid-19-ubah-rakyat-guna-e-wallet (diakses pada 30 Mac 2023).

Unit Media, Lembaga Zakat Negeri Kedah. 2019. LZNK Perkenal ‘Zakat on Touch’ Mudahkan Pembayar Zakat. https://www.zakatkedah.com.my/lznk-perkenal-zakat-on-touch-mudahkanpembayar-zakat/ (diakses pada 30 Mac 2023.

Published
2023-04-30
How to Cite
Saro, N., Bhari, A., & Mat Rani, A. (2023). The Level Of Acceptance And Intent To Continue Using Digital Zakat Applications Among The Community: A Preliminary Study. Perdana: International Journal of Academic Research, 16(1), 89-96. Retrieved from http://perdanajournal.com/index.php/perdanajournal/article/view/164