The Form Of Decision Acceptance Of The Muzakarah Of National Council Of Fatwa Committee By The Syarie Legal Adjudication Committee Of The State Of Pahang

Bentuk Penerimaan Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Oleh Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Negeri Pahang

  • Miziazam Yahya
  • Mansor Sulaiman Pensyarah Kanan
  • Irwan Mohd Subri Professor
  • Muhd Nasiruddin Asman
Keywords: Fatwa, Role, Pahang, Muzakarah, Acceptance

Abstract

The role of the National Council of Fatwa Committee ( Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan) as a national body that issues fatwa is authorized and acknowledged. However, the fatwa issued by this body still needs to go through the State Fatwa Committee before it is adopted at the state level. Hence, this article aims to analyze the decision acceptance forms of the Muzakarah of the National Council of Fatwa Committee (MJF) by the Pahang Syarie Legal Adjudication Committee (JPHSNP) for the fatwa that has been discussed and decided on the national level. Based on the method of data collection and analysis of document contents, this literature study has revisited previous studies conducted on the issue of fatwa coordination in Malaysia. However, after the study, the findings have yet to achieve the goals that are fully desired. The findings conclude that, there are three forms of decision adopted by JPHSNP against the fatwa decided by MJF i.e agreeing unanimously, agreed by majority or deferring decisions.


Abstrak
Peranan Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan sebagai badan pengeluar fatwa di peringkat kebangsaan telah diakui kesahannya. Namun, fatwa yang dikeluarkan daripada badan ini masih perlu melalui Jawatankuasa Fatwa Negeri sebelum diterima pakai di peringkat negeri. Justeru, artikel ini bertujuan menganalisis bentuk-bentuk penerimaan keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan (MJF) oleh Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Negeri Pahang (JPHSNP) bagi fatwa yang telah diperbincangkan dan diputuskan di peringkat kebangsaan. Berpandukan metod pengumpulan data dan analisis kandungan dokumen, penulisan kajian literatur ini telah melihat kembali kajian-kajian lalu yang dilakukan terhadap isu penyelarasan fatwa di Malaysia. Namun setelah diteliti, dapatan kajian tersebut masih belum dapat mencapai matlamat yang dihasratkan secara sepenuhnya. Hasil kajian ini menyimpulkan, tiga bentuk keputusan iaitu samada setuju sebulat suara, setuju secara majoriti atau menangguhkan keputusan merupakan bentuk-bentuk keputusan yang diterima pakai oleh JPHSNP terhadap fatwa yang diputuskan oleh MJF.

 

Author Biographies

Miziazam Yahya

Jabatan Mufti Negeri Pahang

Mansor Sulaiman, Pensyarah Kanan

Pensyarah Kanan, Universiti Malaysia Pahang (UMP).

Irwan Mohd Subri, Professor

Pengarah, Institut Pengurusan dan Penyelidikan Fatwa Sedunia (INFAD) & Prof. Madya, Fakulti Syariah dan Undang-Undang (FSU), Universiti Sains Islam Malaysia

Muhd Nasiruddin Asman

Penyelidik Eksekutif, Usuli Faqih Research Centre PLT.

References

Ang Kean Hua. 2016. Pengenalan Rangkakerja Metodologi dalam Kajian Penyelidikan: Satu Kajian Kes. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities . Vol. 1. Issue 1. Hlm. 17 - 23.
Enakmen Undang-Undang Pentadbiran Islam Pahang 1991.
Kothari, C. R. 2004. Research Methodology: Methods and Techniques, (Second Edition), New Age International Publishers.
Marican, S. 2005. Kaedah Penyelidikan Sains Sosial. Prentice Hall/Pearson Malaysia.
Minit mesyuarat JPHSNP. Bil 4/2008 bertarikh 26 Disember 2008 bertempat di PNB Darby Park, Kuala Lumpur. Pada halaman 17 (4.9) Hukum perlaksanaan wasiat wajibah.
Minit Mesyuarat JPHSNP. Bil. 2/2009. Kertas kerja 07/2009. Hal. 7-12.
Minit Mesyuarat JPHSNP. Bil.3/2009. Hal. 5.
Minit Mesyuarat JPHSNP. Bil. 2/2009. Kertas Kerja 07/2009. Hal. 19.
Minit Mesyuarat JPHSNP. Bil. 2/2009. Kertas kerja 07/2009. Hal. 24.
Minit Mesyuarat JPHSNP. Bil/3. 2009. Hal. 9.
Minit Mesyuarat Khas JPHSNP. Bil. 1/2016 bertarikh 4 Januari 2016 bertempat di Hotel Sunway Putra, Kuala Lumpur. Hal. 3 (2.1) Rang Undang-Undang Wasiat Orang Islam 2015.
Minit mesyuarat JPHSNP. Bil. 2/2009 bertarikh 29 Mei 2009 bertempat di PNB Darby Park, Kuala Lumpur. Pada halaman 12 (5.1) hukum menghisap rokok.
Minit mesyuarat JPHSNP. Bil. 3/2009 bertarikh 19 November 2009 bertempat di Concorde Inn, Sepang. Pada halaman 10 (3.10) Hukum menghisap rokok.
Minit mesyuarat JPHSNP. Bil. 4/2009 bertarikh 30 Disember 2009 bertempat di PNB Darby Park, Kuala Lumpur. Pada halaman 13 dan 14 (4.6) Merokok dari pandangan Islam.
Minit mesyuarat JPHSNP. Bil. 3/2010 bertarikh 6 dan 7 September 2010 bertempat di Hotel De Palma, Ampang. Pada halaman 13 (3.15) Merokok dari pandangan Islam.
Minit mesyuarat JPHSNP. Bil. 1/2011 bertarikh 7 Januari 2011 bertempat di PNB Darby Park, Kuala Lumpur. Pada halaman 14 (3.14) Merokok dari pandangan Islam.
Minit mesyuarat JPHSNP. Bil. 2/2011 bertarikh 9 Jun 2011 bertempat di PNB Darby Park, Kuala Lumpur. Pada halaman 7 (3.11) Merokok dari pandangan Islam.
Minit mesyuarat JPHSNP. Bil. 3/2011 bertarikh 3 Disember 2011 bertempat di PNB Darby Park, Kuala Lumpur. Pada halaman 17 (3.9) Merokok dari pandangan Islam.
Minit mesyuarat JPHSNP. Bil. 6/2011 bertarikh 29 dan 30 Disember 2011 bertempat di PNB Darby Park, Kuala Lumpur. Pada halaman 11 dan 12 (3.8) Merokok dari pandangan Islam.
Minit mesyuarat JPHSNP. Bil 6/2011 bertarikh 29-30 Disember 2011 bertempat di PNB Darby Park, Kuala Lumpur. Hal. 11.
Minit Mesyuarat JPHSNP. Bil 4/2012 bertarikh 9 Oktober 2012 bertempat di Hotel Sunway, Kuala Lumpur. Hal. 8-9.
Minit mesyuarat JPHSNP. Bil. 1/2012 bertarikh 14 dan 15 Mac 2012 bertempat di Hotel Sunway Putra, Kuala Lumpur, pada halaman 7 (3.7) Merokok dari pandangan Islam.
Muhammad Ikhlas Roselei. 2017. Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Di Malaysia: Peranan Dan Relevansi Penubuhannya. Journal of Fatwa Management and Research. December 2017. Vol. 10. No. 1.
Rahimin Affandi Abdul Rahim. 2002. “Ke Arah Penyediaan Kaedah Penyelidikan Hukum Islam Terkini: Satu Pengenalan,” Jurnal Syariah 10, no. 1 (2002): 5.
Suwaid Tapah. 2004. “Perundangan dan Penguatkuasaan Fatwa,” dlm Fatwa di Malaysia, ed. Ahmad Hidayat Buang (Kuala Lumpur: Jabatan Syariah dan Undang-undang, APIUM, 2004), 39.
Zulfaqar Mamat, Mohd Nasran Mohamad & Hydzulkifli Hashim Omar. 2013. Pengurusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Dan Jawatankuasa Fatwa Negeri: Satu Analisis Persamaan Dan Perbezaan Fatwa Tahun 2000–2009. International Jurnal Of Management Studies. Vol. 20 (2), Hlm. 145-166.

Temubual
Dato Haji Shamsulbahri bin Ibrahim. YB Penasihat Undang-Undang Negeri Pahang. 20 Jun 2017.
Dato Mokhtar Syafie. Ahli Jawatankuasa JPHSNP. Mantan Dekan dan Prof Madya di Universi Islam Antarabangsa Malaysia, Kuliyyah Ilmu Wahyu.
Dato Abdul Mutalib Mohd Ali al-Fakwie. Ahli Jawatankuasa JPHSNP. Mantan Qadhi Besar dan Timbalan Yang di-Pertua MUIP.
Published
2018-12-03
How to Cite
Yahya, M., Sulaiman, M., Mohd Subri, I., & Nasiruddin Asman, M. (2018). The Form Of Decision Acceptance Of The Muzakarah Of National Council Of Fatwa Committee By The Syarie Legal Adjudication Committee Of The State Of Pahang. Perdana: International Journal of Academic Research, 3(1), 1-12. Retrieved from http://perdanajournal.com/index.php/perdanajournal/article/view/26