Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender (LGBT) Menurut Perspektif Undang-Undang Syariah Dan Undang-Undang Sivil Di Malaysia: Suatu Perbandingan

Lesbian, Gay, Biseksual and Transgender (LGBT) According to The Perspective of Syariah and Civil Law in Malaysia: A Comparison Within Two Law

  • Azman Ab Rahman Timbalan Pengarah
  • Mohamad Anwar Zakaria Pembantu Penyelidik
  • Mursyid Junaidi Mohd Faisal Yeap Pembantu Penyelidik
  • Norfatihah Amlin Ab Ghani Pembantu Penyelidik
Keywords: LGBT, Law, Homesexuality, Muslims, Sex

Abstract

Recently, there are issues related to homesexuality also known as LGBT. These issues are increasingly spreading and become norms among Malaysians in general as well as Muslims in particularly. LGBT is an abbreviation for lesbian, gay, bisexual and transgender referred to those who practice same-sex relationship. Generally, based on perspective of Islamic and Civil law, activities involving this kind of relationship is classified as an offence. The prosecution against this offence may be committed by enforcement officer or public prosecutor in accordance with the provisions set out in the syariah law and civil law. Therefore, the objective of this study is to identify the provisions related to LGBT that are provide in Islamic and Civil Law. In addition, this study also discusses the comparison of punishments for LGBT offenders between Syariah and Civil law. This study uses a qualitative approach that includes documentation in the data collection process. The results of the study found that there was a difference between the provisions of Syariah criminal law and civil criminal law. The scope of provisions relating to misconduct of LGBT provided by Islamic Law is wider and specific than Civil Law. Meanwhile, the punishments that are provided for LGBT offenders in Islamic Law are lower than civil law. Further studies will be conducted to find legal provisions which are more specific to express prevention and prevail the issue of LGBT in Malaysia. This study is expected to provide a preliminary picture on the comparison of the provisions of the syariah and civil criminal law in addressing this LGBT issue.

Abstrak
Pada akhir-akhir ini isu berkaitan hubungan sejenis atau dikenali juga sebagai LGBT semakin menular dan bermaharajelala dalam kalangan rakyat Malaysia secara amnya dan umat Islam secara khususnya. LGBT adalah singkatan kepada lesbian, gay, biseksual dan transgender yang ditujukan kepada golongan yang mengamalkan perlakuan hubungan sejenis. Umumnya, mengikut perspektif undang-undang syariah dan juga sivil gejala yang melibatkan hubungan sejenis ini dikira sebagai suatu kesalahan. Dakwaan terhadap kesalahan ini boleh dilakukan oleh penguatkuasa mengikut peruntukan yang dikhaskan dalam undang-undang jenayah syariah mahupun sivil. Oleh itu, objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti peruntukan yang terdapat dalam undang-undang syariah dan sivil berkaitan dengan LGBT. Selain itu, kajian ini juga membincangkan perbandingan hukuman bagi pesalah LGBT antara undang-undang Syariah dan Sivil. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang meliputi kaedah dokumentasi dalam proses pengumpulan data. Hasil kajian ini mendapati bahawa terdapat perbezaan peruntukan antara undang-undang jenayah Syariah dan undang-undang sivil. Skop peruntukan berkaitan salah laku LGBT yang dikawal oleh undang-undang syariah adalah lebih meluas dan spesifik berbanding undang-undang sivil. Manakala dari aspek hukuman pula, hukuman yang dikenakan dalam perundangan syariah adalah lebih rendah dan ringan berbanding dengan hukuman yang diperuntukkan dalam perundangan sivil. Kajian lanjutan akan dijalankan untuk mengkaji peruntukan undang-undang yang lebih spesifik dan eksplisit demi membanteras dan mengawal gejala LGBT daripada terus berleluasa dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Kajian ini diharapkan dapat memberi gambaran awal terhadap perbandingan peruntukan undang-undang jenayah syariah dan sivil dalam menangani isu LGBT ini.

Kata kunci: LGBT, Undang-undang, Hubungan Sejenis, Umat Islam, Seks.

Author Biographies

Azman Ab Rahman, Timbalan Pengarah

Institut Pengurusan dan Penyelidikan Fatwa Sedunia (INFAD), International Fatwa and Halal Centre (iFFAH), Universiti Sains Islam Malaysia.

Mohamad Anwar Zakaria, Pembantu Penyelidik

Fakulti Syariah dan Undang-undang, Universiti Sains Islam Malaysia,

Mursyid Junaidi Mohd Faisal Yeap , Pembantu Penyelidik

Fakulti Syariah dan Undang-undang, Universiti Sains Islam Malaysia,

Norfatihah Amlin Ab Ghani , Pembantu Penyelidik

Fakulti Syariah dan Undang-undang, Universiti Sains Islam Malaysia

References

Ahmad, M. I., Adnan, H. A., Abd Satar, J., Sulaiman, W. S. W., Wan Azreena, J., Zainal Abidin, J., & Wan Mohd Zain, W. M. S. (2015). Faktor Dan Cara Gaya Hidup Serta Kemungkinan Kembali Pulih Dalam Kalangan Lesbian: Satu Kajian Kes. Journal of Social Sciences and Humanities, 10(1), 1-15.
Al-Alusy, S. (2010). Ruhul Maani Fi Tafsir Quran Al-Azim wa Sab'u Al-Mathani. Beirut: Darul Kitab Al-Ilmiyah.
Al-Bigha, M. D. (1989). Al-Tazhib fi Adillah Matan al-Ghayah wa al-Taqrib. Damsyik: Darul Ibn Kathir.
Al-Sabuni, M. A. (1980). Rawaiul Bayan Fi Tafsir Ayat Ahkam. Muassasah Manahilul Irfan: Maktabah Al-Ghazali.
Al-Tabrani. (1995). Mu'jam Al-Awsat Darul-Haramain.
Alias, S. A. (2019, 14 Mac). Himpunan LGBT, 3 dipanggil beri keterangan Isnin. Berita Harian Online. Retrieved from https://www.bharian.com.my/berita/kes/2019/03/541058/himpunan-lgbt-3-dipanggil-beri-keterangan-isnin
Arif, M. I. A. M., Shafie, M. S., Hanapi, H., & Hassan, F. M. (2018). Salah Laku LGBT Dalam Perundangan Malaysia: Undang-undang Sebagai Mekanisme Pembanterasan dan Kawalan. Journal of Advanced Research in Social and Behavioural Sciences, 13(1), 19-34.
Awal, N. A. (2017). Pengenalan Kepada Sistem Perundangan di Malaysia. Selangor Darul Ehsan: International Law Book Services
Baharin, H. B. (2018, 3 September). Sebat lesbian bukti serius tangani LGBT. Berita Harian Online. Retrieved from https://www.bharian.com.my/berita/kes/2018/09/469355/sebat-lesbian-bukti-serius-tangani-lgbt
Deraman, A. A. (2018, 22 Ogos). Pengamal LGBT Lawan Akhlak Islam. Utusan Online. Retrieved from http://www.utusan.com.my/rencana/utama/pengamal-lgbt-lawan-akhlak-islam-1.733645
Deraman, S., Hamjah, S. H., Mokhtar, A. I., Asikin, A. N. A. N., & Raffar, I. N. A. Z. (2017). Identifikasi Identiti Biseksual dan Hubungannya dengan Aspek Sokongan Sosial dan Kesihatan Mental dalam Kalangan Individu Biseksual di Melaka. Al-Hikmah, 9(2), 113-130.
Esa, M. H. M. (2008). Emosi Individu Gay Dalam Menjalani Kehidupan. (Ijazah Sarjana Muda Kaunseling dengan Kepujian), Universiti Sarawak Malaysia, Sarawak.
Haridi, N. H. M., & Salleh, N. M. (2016). Kumpulan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) Ancaman Terhadap Keamanan dan Keharmonian Beragama di Malaysia. Islam Relitas: Journal of Islamic & Social Studies, 2(2), 205-211.
Ismail, S. Z. (2017). Undang-undang Kesalahan Jenayah Syariah di Malaysia. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.
JAKIM. (2017). Memahami Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender Dari Perspektif Seorang Muslim: Jabatan Kemajuan Agama Islam Malaysia (JAKIM) & Yayasan Ihtimam Malaysia (YIM).
Jamhari, F. (2018, 2 Januari). Menangani LGBT. Utusan Online Retrieved from http://www.utusan.com.my/rencana/utama/menangani-lgbt-1.583131
Jasri, J., & Hasnizam, H. (2014). Transformasi Mahkamah Syariah di Malaysia: Keperluan Kajian Semula Terhadap Bentuk Hukuman bagi Kes-Kes Jenayah Syariah. Ulum Islamiyyah Journal, 12, 87-103.
Mahfuzah, M. (2015). Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender: Perspektif Undang-undang Jenayah Syariah. Jurnal Universiti Utara Malaysia, 19, 29-36.
Manzur, I. (1990). Lisan Al-Arab. Beirut: Dar Al-Sadir.
Media, P. (2018). Tentang Identiti Gender & Individu Dan Komuniti Transgender. Retrieved from https://justiceforsisters.wordpress.com/2016/03/18/media-guides-panduan-media-bm-chinese/
Nasir, N. H. (2012, 27 April). Seks Luar Tabie. Retrieved from http://www.myhealth.gov.my/seks-di-luar-tabii/
Sophie, J. (1986). A critical examination of stage theories of lesbian identity development. Journal of Homosexuality, 12, 39-51.
Utusan, O. (2018, 22 September). Tolak LGBT , kahwin sejenis. Utusan Online. Retrieved from http://www.utusan.com.my/berita/nasional/tolak-lgbt-kahwin-sejenis-1.752430
Zaini, N. (2005). Undang-undang Penguatkuasaan Fatwa di Malaysia. Islamiyyat, 27(1), 25-44.
Zakaria, N. B., & Dollah, M. Z. B. (2012). Fenomena LGBT Di Malaysia Jurnal Institut Latihan Islam Malaysia (ILIM), 5, 136.
Published
2020-08-15
How to Cite
Ab Rahman, A., Zakaria, M. A., Mohd Faisal Yeap , M. J., & Ab Ghani , N. A. (2020). Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender (LGBT) Menurut Perspektif Undang-Undang Syariah Dan Undang-Undang Sivil Di Malaysia: Suatu Perbandingan. Perdana: International Journal of Academic Research, 8(1), 31-45. Retrieved from http://perdanajournal.com/index.php/perdanajournal/article/view/54