Mohd Bhukhari, A., & Mohd Subri, I. (2020). Mendepani Cabaran Pandemik Covid-19 Di Malaysia: Aplikasi Konsep Murunah Dalam Fiqh Ibadah. Perdana: International Journal of Academic Research, 9(1), 11-23. Retrieved from http://perdanajournal.com/index.php/perdanajournal/article/view/97