Elements Of Citizenship Education In The Twelve Aphorism By Raja Ali Haji: Highlights According To Maqasid Sharia

Elemen Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Gurindam Dua Belas Karya Raja Ali Haji: Sorotan Menurut Maqasid Syariah

  • Ahmad Iqbal Mohd Fadzli Calon Sarjana
  • Wan Mohd Yusof Wan Chik Profesor Madya
  • Khiral Anuar Daud Pensyarah
  • Farah Syazrah Mohd Ghazalli Pensyarah
Keywords: Malay, Literature, Citizenship, Education, Maqasid

Abstract

Citizenship education is the most important element to understand the statehood system. In the context of Malay Islam Nusantara civilization, The Twelve Aphorism is a famous work of Raja Ali Haji in the Malay Archipelago. In general, it contains advice and guidelines for people, in addition to the implied elements of citizenship education that should be highlighted to the current generation. This paper aims to reveal the elements of citizenship education in The Twelve Aphorism by making a specific highlight based on the perspective of Maqasid Sharia. This qualitative study is a literature study. Data is collected through various sources such as books, journals and other authoritative writings. Further information is analyzed deductively and inductively by taking a specific approach according to the discipline of Maqasid Sharia. The study found that The Twelve Aphorism is loaded with advice and guidelines as an important core in citizenship education. These include religious, self-care, social interaction and leadership values. From the point of view of Maqasid Shariah, the essence of this aphorism can be remapped in line with the maqasid ḍarūriyyāt al-khams to achieve the goodness and benefit of human life. In conclusion, this classic work is stacked with life advice and guidelines that are needed in the effort to produce good citizens. Thus, it should be made one of the main cores in the citizenship education curriculum, in order to appreciate the value of Malay Islam Nusantara civilization and as effort to form ‘Bangsa Malaysia’ strong yet progressive identity.

Abstrak
Pendidikan kewarganegaraan merupakan elemen terpenting bagi memahami sistem kenegaraan. Dalam konteks peradaban Melayu Islam Nusantara, Gurindam Dua Belas merupakan karya Raja Ali Haji yang masyhur di Kepulauan Tanah Melayu. Amnya, ia mengandungi nasihat dan pedoman hidup bagi manusia, di samping tersiratnya elemen pendidikan kewarganegaraan yang patut diketengahkan kepada generasi kini. Makalah ini bertujuan mengenal pasti serta menzahirkan elemen pendidikan kewarganegaraan dalam Gurindam Dua Belas dengan membuat sorotan khas berdasarkan perspektif Maqasid Syariah. Kajian kualitatif ini berbentuk kajian kepustakaan. Data dikumpul melalui pelbagai sumber seperti buku, jurnal dan penulisan berautoriti yang lain. Maklumat seterusnya dianalisis secara deduktif dan induktif dengan mengambil pendekatan khusus menurut disiplin Maqasid Syariah. Kajian mendapati Gurindam Dua Belas sarat dengan nasihat dan pedoman hidup yang juga boleh diangkat sebagai teras penting dalam pendidikan kewarganegaraan. Ini merangkumi nilai keagamaan, penjagaan diri, interaksi sosial dan kepimpinan. Dari sudut sorotan Maqasid Syariah, intipati gurindam ini boleh dipetakan semula sejajar dengan kehendak maqasid ḍarūriyyāt al-khams bagi mencapai kebaikan dan kemaslahatan kehidupan manusia. Kesimpulannya karya klasik ini sarat dengan nasihat dan pedoman yang diperlukan dalam usaha melahirkan warganegara yang baik. Justeru ia sewajarnya dijadikan salah satu teras utama dalam kurikulum pendidikan kewarganegaraan demi menghargai nilai ketamadunan Melayu Islam Nusantara dalam usaha pembentukan bangsa Malaysia yang mempunyai jati diri kukuh lagi progresif.

Author Biographies

Ahmad Iqbal Mohd Fadzli, Calon Sarjana

Fakulti Pengajian Kontemporari Islam, Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA).

Wan Mohd Yusof Wan Chik, Profesor Madya

Felo Penyelidik, Institut Penyelidikan Produk dan Ketamadunan Islam Islam (INSPIRE), Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA).

Khiral Anuar Daud, Pensyarah

Pusat Pengajian Syariah, Fakulti Pengajian Kontemporari Islam, Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA).

Farah Syazrah Mohd Ghazalli , Pensyarah

Ketua Pusat Pengajian Kenegaraan dan Keusahawanan, Fakulti Pengajian Umum dan Pendidikan Lanjutan, Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA). 

References

Buku

Abu Hassan Sham. 1993. Puisi-Puisi Raja Ali Haji. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

al-Fāsī, ‘Allāl. 1993. Maqāṣid al-Sharī‘ah al-Islāmiyyah wa Makārimuhā. Dār al-Gharb al-Islāmī.

al-Ghazālī, ‘Abd al-Ḥamīd. 2016. al-Mustaṣfā min ‘Ilm al-Uṣūl. Dār al-Mīmān.

al-Ghazālī, Abī Hāmid Muhammad bin Muhammad. t.t. al-Mustaṣfā. Shirkah al-Ṭibā‘ah al-Fanniyyah al-Muttaḥidah bi Miṣr: Maktabah al-Jundī bi Miṣr.

al-Khādimī, Nūr al-Dīn Mukhtār. 2001. ‘Ilm al-Maqāṣid al-Shar‘iyyah. Riyāḍ: Maktabah al-‘Abīkān.

al-Nawāwī, Yaḥyā bin Sharf. 2009. Riyād al-ṣāliḥīn min hadīth sayyid al-Mursalīn. Dār Ibn al-Jawzī.

al-Raysūnī, Aḥmad. 1995. Naẓariyyāh al-Maqāṣid ‘Inda al-Imām al-Shāṭibī. al- Ma‘ahad al-Ālamī li al-Fikr al-Islāmī, al-Ṭaba‘ah al-Rābi‘ah.

al-Raysūnī, Aḥmad. 2006. Imamal-Shatibi’s Theory of the Higher Objectives and Intents of Islamic Law. USA: International Institute of Islamic Thought, Herndon.

al-Tibrizī, al-Khatīb. 1987. Mishkāt al-Maṣābīh (Kitāb al-Nikāḥ). al-Maktab al-Islāmī.

al-Yūbī, Muḥammad Sa‘d bin Aḥmad bin Mas‘ūd. 1998. Maqāṣid al-Sharī‘ah al-Islāmiyyah wa ‘Alāqatihā bi al-Adillah al-Shar‘iyyah. al-Mamlakah al-‘Arabiyyah al-Sa‘ūdiyyah: Dār al-Hijrah li al-Nashr wa al-Tawzī‘.

Chapra, Umer. 2008. The Islamic Vision of Development in the Light of the Maqasid al-Syari’ah. Saudi Arabia: Islamic Research and Training Institute.

Fadel, M. 2002. Istihsan Is Nine-Tenths of The Law. The Puzzling Relationship of Usul to Furu in the Maliki Madhhab. Berned Weiss (Ed). Studies in Islamic Law & Society.

Farmahini, F. 1389H. Citizenship Education. Tehran: Ayisu publication.

Ibn Āshūr, Muhammad Ṭāhir. 1978. Maqāṣid al-Sharī‘ah al-Islāmiyyah. al-Shirkah al-Tūnīsiyyah.

John J Cogan. 1998. Citizenship Education For the 21st Century: Setting the Context. Dlm: John J Cogan & Ray Derricot. Citizenship For the 21st Century: An International Perspective on Education. London: Kogan Page Ltd.

Khalif Muammar A. Harris. 2016. Ilmu Ketatanegaraan Melayu Raja Ali Haji. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka.

M. Bibit Suprapto. 2010. Ensiklopedi Ulama Nusantara: Riwayat Hidup, Karya dan Sejarah Perjuangan 157 Ulama Nusantara. Jakarta: Gelegar Media Indonesia.

Mana Sikana. 1998. Teori Dan Kritikan Sastera Pascamodenisme. Shah Alam: Fajar Bakti.

Mohd Khalid Hj Nordin, Wan Hassan Wan Ahmad. 2007. Mendidik anak Dari Jiwa Yang Tenang. Seremban: Tripple Power Consultant.

Muhammad Saad bin Ahmad bin Suud al-Yubi. 1998. Maqasid al-Syariah al-Islamiyyah dan Hubungannya Dengan Dalil-dalil Syarak. Virginia: Dar al-Hijrah.

Musṭafā Dīb al-Bughā, Muḥy al-Dīn. 2006. al-Wāfī Fi Sharḥ al-Arba‘īn al-Nawawiyyah. Kitāb al-Īmān. Dar Al-Mustafa.

Nasdian, Fredian Tonny. 2015. Sosiologi Umum. Jakarta: Buku obor.

Nor Raudah Siren. 2006. Dakwah Islam Semasa. Yusmini Mohd Yusoff (Ed.). Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

Sahid M. M., Mamat Z., Mokhtar A. W., Nagashi M. I. 2018. Mudhakkirah Fī Maqāṣid Sharī‘ah. Penerbit Universiti Sains Islam Malaysia (USIM).

Vajargah. F & Vahedchokadeh. 1388H. Citizenship education in schools. Tehran: Ayahs Publication.

Virginia Matheson. 1998. Tuhfat al-Nafis, Raja Ali Haji. Kuala Lumpur: Yayasan Karyawan dan Dewan Bahasa dan Pustaka.

Wan Mohd Nor Wan Daud. 2005. Falsafah dan Amalan Pendidikan Islam Syed M. Naquib Al-Attas: Suatu Huraian Konsep Asli Islamisasi. Kuala Lumpur. Universiti Malaya.

Zekirija Sejdini. 2015. The Contribution of Islamic Religious Education to Citizenship Education in Austria. Ednan Aslan & Marcia Hermansen (Eds). Dlm: Islam and Citizenship Education. Springer VS.

Jurnal

Al Jufri, K. A., Awang, M. S., & Mochammad Sahid, M. 2021. Maqasid Syariah Menurut Imam Al-Ghazali Dan Aplikasinya Dalam Penyusunan Undang-Undang Islam Di Indonesia: Maqasid Syariah According To Imam Al-Ghazali And Its Application In The Compilation Of Islamic Law In Indonesia. Malaysian Journal of Syariah and Law, 9(2), 75 - 87. https://doi.org/10.33102/mjsl.vol9no2.315

Azmi, S. 2016. Pendidikan Kewarganegaraan Merupakan Salah Satu Pengejawantahan Dimensi Manusia Sebagai Makhluk Individu, Sosial, Susila, Dan Makhluk Religi. Jurnal Likhitaprajna, 18(1), 77-86. https://doi.org/10.37303/likhitaprajna.v18i1.30

Che Zarrina & Nor Azlinah. 2016. Terapi Spiritual melalui Kaedah Tazkiyah alNafs. Afkar Vol. 18 Special Issue: 35-72

Ezzat Allah Kishani Farahania & Akbar salehi. 2013. Development model of Islamic citizenship Education. Procedia - Social and Behavioral Sciences 89: 64 – 68

Fauziddin, M., Lestari, G. D., Mariana, N., H., & Sukartiningsih, W. 2023. Analysis on Value of 12 Verses Gurindam by Raja Ali Haji in the Context of Learning Islam in Early Childhood (PAUD). International Journal of Membrane Science and Technology, 10(2), 600-607. https://doi.org/10.15379/ijmst.v10i2.1268

Halipah Hamzah & Hanani Ahmad Zubir. 2020. Pemakanan Dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Insan: Satu analisis Berdasarkan Kitab Fi Zilal Al-Quran. Vol. 3 (2), 1-11.

Heil, R., Koscholke, J., Rich, P. 2022. Knowledge and decision. Synthese 200, 96. https://doi.org/10.1007/s11229-022-03668-0

Helmi Akhtar, Ilhaamie Abdul Ghani Azmi. 2017. Komunikasi Pemimpin Berkesan. Jurnal Syariah Universiti Malaya, Jil. 25, Bil. 3, 544.

Ibnu. 2018. Kepemimpinan Individu Dan Sosial Dalam Perspektif Hadis. Analisis - Jurnal Studi Keislaman, Vol. 17, No. 1, 167-190. https://doi.org/10.24042/ajsk.v17i1.1793

Lalu Moh. Fahri & Lalu A. Hery Qusyairi. 2019. Interaksi Sosial Dalam Proses Pembelajaran. PALAPA: Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan, Vol. 7, No. 1; p-ISSN 2338-2325; e-ISSN 2540-9697; 149-166.

Lutfi Zahid. (2018). Hayati Prinsip Kesopanan Dan Kesusilaan. Majalah Dewan Siswa, Bil. 8. http://dwnsiswa.dbp.my/wordpress/?p=3544

Mohd. Mahadee Ismail & Mansor Mohd Noor. 2013. Manifestasi Pendidikan Sivik Dalam Kalangan Alumni Program Latihan Khidmat Negara. Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia. Malaysian Journal of Youth Studies, Vol. 8, 73-106.

Mutiara, D. 2021. Nilai-Nilai Komunikasi Profetik dalam Syair Gurindam Dua Belas (Analisis Semiotik Ferdinand De Saussure). Jurnal Studi Islam Dan Kemuhammadiyahan (JASIKA), 1(2), 173–197. https://doi.org/10.18196/jasika.v1i2.12

Nurmadiah. 2019. Manusia Dan Agama (Konsep Manusia Dan Agama Dalam Al-Quran). PENDAIS, Vol. 1, No. 1, 29-43.

Raja Roslan Raja Abd. Rahman, Azizi Yahaya, Mohd Salleh Haji Hassan. 2010. Peranan Komunikasi Kepimpinan Diri dan Organisasi dalam Perspektif Islam. Unpublished Article. http://eprints.utm.my/id/eprint/10611/

Sirait, L. 2018. Revitalisasi Gurindam Dua Belas Karya Raja Ali Haji Sebagai Pendidikan Berbasis Kearifan Lokal Etnis Melayu. SOSIETAS, 8(1), 446–451. https://doi.org/10.17509/sosietas.v8i1.12497

Zohra Yasin, Rahmin Husain, Tita Rostitawati & Muhammad Obie. 2023. The Importance of Seeking Knowledge in Islam: A Literature Review. International Journal of Social Science and Human Research, Vol. 6 (5): 3061-3066. DOI:10.47191/ijsshr/v6-i5-71

Zubir Idris. 2015. Komunikasi Moral Lewat Gurindam Dua Belas Raja Ali Haji. Jurnal Komunikasi Malaysia. Jld. 31 (2), Universiti Kebangsaan Malaysia.

Zulkifli Mohamed, Shafiza Safie & Muhammad Syafiq Hassan. 2020. Pembentukan Sikap Individu Dan Kesannya Menurut Islam. Jurnal Penyelidikan Islam dan Kontemporari (JOIRC), Vo. 3 (8): 7 – 22.

Seminar & Prosiding

Ishak Sin. 2002. Gaya Kepimpinan Yang Digemari: Satu Kajian Kes-Kes Hipotetikal. Kertas kerja dibentangkan dalam Seminar Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikan kali ke-XI, 17-19 Disember 2002, di Hotel Pan Pacific, Kuala Lumpur International Airport, Sepang.

Syafrial, Hadi Rumadi, & Adib Alfalah. 2021. Pola Larik Pada Gurindam Dua Belas Karya Raja Ali Haji. Seminar Internasional Riksa Bahasa. http://proceedings.upi.edu/index.php/riksabahasa/article/view/1108

Tesis & Disertasi

Laila Nurul Hidayah. 2015. Gurindam 12 Karya Raja Ali Haji (Studi Analisis Pasal 1-12 Gurindam 12 dengan Paradigma Pendidikan Islam. Skripsi, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dokumen

ANFA - The Australian National Flag Association (NSW) Inc. https://www.anfa-national.org.au/education/paint-a-flag/discovering-democracy/ (diakses pada 10 Julai 2023)

Australian Parliament House. 1999. Appendix F – National Goals for Schooling. The Adelaide Declaration on National Goals for Schooling in the Twenty-first Century. https://www.aph.gov.au/parliamentary_business/committees/house_of_representatives_committees?url=edt/eofb/report/appendf.pdf

Indeks Syariah Malaysia. Model Tadbir Urus Berteraskan Maqasid Syariah. Jabatan Kemajuan Malaysia. Hak Cipta Terpelihara 2015. http://www.islam.gov.my/images/ePenerbitan/pengenalan_ism.pdf

Kementerian Pendidikan Malaysia (Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan). 2017. Dasar Pendidikan Kebangsaan. Firdaus Press Sdn. Bhd. https://www.pmo.gov.my/dokumenattached/Dasar/Polisi/Dasar-Pendidikan-Kebangsaan.pdf

Laman Sesawang

al-Mawsū‘ah al-‘Aqdiyyah. Bab 3: al-Qiyāmah al-Kubrā, al-Faṣl al-Sādis: Ahwāl Yawm al-Qiyāmah. Maktabah Shamela. https://shamela.ws/book/38058/1872 (diakses pada 15 Julai 2023)

al-Mawsū‘ah al-Hadīthiyyah. al-Durar al-Sanniyyah. https://shorturl.at/nxNV9 / https://shorturl.at/emrU7 (diakses pada 14 Julai 2023)

al-Zabīdī, Murtaḍā. t.t. Tāj al-‘Arūs Min Jawāhir al-Qāmus. https://shorturl.at/inpS8 (diakses pada 14 Julai 2023)

Habib Anthony Salmone. 1889. An Advanced Learner’s Arabic-English Dictionary. https://rb.gy/p42fi (diakses pada 14 Julai 2023)

Ibn Fāris. t.t. Maqāyis al-Lughah. https://rb.gy/rzk63 / https://rb.gy/1jj84 (diakses pada 14 Julai 2023)

Ibn Manẓūr. t.t. Lisān al-‘Arab. https://rb.gy/sey2z / https://rb.gy/26yte (diakses pada 14 Julai 2023)

Kementerian Pendidikan Malaysia. 2023. Pelaksanaan Pendidikan Sivik Oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. https://shorturl.at/bdkuX (diakses pada 10 Julai 2023)

Mu‘jam al-Wasīṭ. https://shorturl.at/aeORU (diakses pada 14 Julai 2023).

Published
2023-08-01
How to Cite
Mohd Fadzli, A. I., Wan Chik, W. M. Y., Daud, K. A., & Mohd Ghazalli , F. S. (2023). Elements Of Citizenship Education In The Twelve Aphorism By Raja Ali Haji: Highlights According To Maqasid Sharia. Perdana: International Journal of Academic Research, 17(1), 1-22. Retrieved from https://perdanajournal.com/index.php/perdanajournal/article/view/171