Rehabilitation Program for Lesbian, Gay, Bisexual And Transgender (LGBT): Riqab’s Rehabilitation Section, Majlis Agama Islam Selangor (MAIS)

Program Pemulihan Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender (LGBT): Bahagian Pemulihan Riqab, Majlis Agama Islam Selangor (MAIS)

  • Azman Ab Rahman Timbalan Pengarah
  • Nor Fatihah Amlin Ab Ghani Pembantu Penyelidik
  • Mohammad Anwar Zakaria Pembantu Penyelidik
  • Mursyid Junaidi Mohd Faisal Yeap Pembantu Penyelidik
Keywords: Social, Rehabilitation, LGBT, MAIS, Riqab

Abstract

The group of al-riqab in the context of MAIS are the people whom stuck in social and beliefs problems such as baby dumping, drugs, prostitution, selling Muslim babies to non-Muslims, homosexual, juvenile, gangsterism, and contagious disease such as AIDS. LGBT is among the group, which belong to al-riqab due to their lifestyle that practise homosexual and they are not living their lives as normal people. Therefore, the objective of this research is to identify the rehabilitation programs for the LGBT that have been conducted by Riqab’s Rehabilitation Section, MAIS. This research also will discuss about the activities in the Rehabilitation Program for LGBT conducted by MAIS. This qualitative research using the method of documentation and observation in the process of collecting data regarding to LGBT in Malaysia. The result of this research is there are four phases in the rehabilitation program for LGBT, which conducted by MAIS. Further research is needed to identify the perception of LGBT regarding the rehabilitation program to improve the programs and activities that correspond to the LGBT community in the future. Abstrak Golongan al-riqab tergolong dalam kalangan orang yang dibelenggu masalah sosial dan aqidah seperti pembuangan bayi, dadah, masalah ‘ibu ayam’, penjualan anak kepada bukan Islam, gaya hidup songsang, kes juvana, gengsterisme, penyakit berjangkit seperti AIDS dalam konteks MAIS. LGBT merupakan antara kumpulan yang tergolong dalam kumpulan al-riqab kerana kumpulan ini mengamalkan gaya hidup songsang dan mereka tidak dapat menjalani kehidupan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam fitrah kehidupan. Oleh itu, objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti program pemulihan LGBT yang dijalankan oleh Bahagian Pemulihan Riqab, MAIS. Kajian ini juga akan membincangkan aktiviti-aktiviti program pemulihan LGBT yang dilaksanakan oleh MAIS. Kajian kualitatif ini menggunakan kaedah dokumentasi dan pemerhatian dalam proses pengumpulan data LGBT di Malaysia. Hasil kajian ini mendapati bahawa terdapat empat fasa program pemulihan LGBT yang dilaksanakan oleh MAIS. Kajian lanjutan tentang persepsi golongan LGBT berkaitan program pemulihan yang dilaksanakan bagi menambah baik program dan aktiviti yang sesuai kepada golongan LGBT pada masa akan datang.

Author Biographies

Azman Ab Rahman, Timbalan Pengarah
Institut Pengurusan Dan Penyelidikan Fatwa Sedunia (INFAD), Universiti Sains Islam Malaysia
Nor Fatihah Amlin Ab Ghani, Pembantu Penyelidik
Fakulti Syariah Dan Undang-undang, Universiti Sains Islam Malaysia
Mohammad Anwar Zakaria, Pembantu Penyelidik
Fakulti Syariah Dan Undang-undang, Universiti Sains Islam Malaysia
Mursyid Junaidi Mohd Faisal Yeap, Pembantu Penyelidik
Fakulti Syariah Dan Undang-undang, Universiti Sains Islam Malaysia

References

Ahmad M.I., Haikal Anuar Adnan, Abd Satar, J., Wan Shahrazad Wan Sulaiman, Wan Azreen, J., Zainal Abidin, J. & Wan Mohd Zain, W. M. S. 2015. Faktor Dan Cara Gaya Hidup Serta Kemungkinan Kembali Pulih Dalam Kalangan Lesbian : Satu Kajian Kes. Journal of Social Sciences and Humanities. Vol.10. No.1.
An-Nasa’i. As-Sunan Al-Kubra. Jilid IV/322 No.7337.
Azman Ab Rahman et. Al. 2016. Kedudukan Asnaf Al-riqab Sebagai Penerima Zakat di Malaysia. Nilai : Penerbit Universiti Sains Islam Malaysia.
Berita Harian. https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2018/10/491972/bilangan-gay-transgender-semakin-meningkat-jakim diakses pada 15 Mei 2019.
Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003.
Kamal Azmi Abd Rahman. 2015. Profil Masyarakat Melayu Malaysia di Media Sosial Yang Mempromosikan Agenda LGBT Dalam Isu-isu Semasa Media Dan Dakwah. Kuala Lumpur: Universiti Malaya. 50
Kamus Dewan Edisi Keempat. http://prpm.dbp.gov.my/ diakses pada 13 Mei 2019.
Khairul Hamimah Muhammad Jodi, Noor Hafizah Mohd Haridi. 2018. Cabaran dan Pendekatan Dakwah Golongan LGBT: Satu Kajian di Pertubuhan Usrah Fitrah. International Seminar on Human Development (Is-Hud’18). 22 November 2018.
Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Mengenai Isu-isu Sains dan Perubatan. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. 2010. Hlm 8
Kompilasi Pandangan Hukum, Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). 2015.
Laman Web Majlis Agama Islam Selangor. http://www.mais.gov.my/organisasi/sektor-pembangunan-sosial/bahagian-pemulihan-al-riqab diakses pada 14 Mei 2019.
Lerner BW, Lerner KL, Lerner AW ed. Gender Issues and Sexuality: Essential Primary Sources. Thomson I Gale. 2006. Harvard University
Mahfudzah Mohamad. 2015. Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender : Perspektif Undang-undang Jenayah Syariah. Jurnal Undang-undang Malaysia. 19
Masthuriyah Sa’dan. 2016. LGBT Dalam Perspektif Agama Dan HAM. NIZHAM. Vol.5 No. 1. UIN Sunan Kalijaga Yogyajakarta.
Noor Hafizah Haridi, Kamal Azmi Abd Rahman, Rosni Wazir. 2016. Metodologi Dakwah Terhadap Golongan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT). Jurnal Pengajian Islam Fakulti Pengajian Peradaban Islam.
Noor Hafizah Mohd Haridi, Norsaleha Mohd Salleh. 2016. Kumpulan Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) Ancaman Terhadap Keamanan dan Keharmonian Beragama di Malaysia. Journal of Islamic & Social Studies. Vol.2. No.2. Islam Realitas.
Selangor Kini. https://selangorkini.my/2019/01/mais-salur-rm4-34-juta-kepada-rumah-pemulihan-al-riqab/ diakses pada 23 Mei 2019.
Siti Hajar Jamal. 2018. Memahami Konsep Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) Dari Konteks Sosial. Prosiding Seminar Kebangsaan Majlis Dekan Pendidikan Universiti Awam 2018 (MEDC 2018). Universiti Sultan Zainal Abidin (UNISZA). 7-8 November 2018.
Published
2019-12-31
How to Cite
Ab Rahman, A., Ab Ghani, N. F. A., Zakaria, M. A., & Mohd Faisal Yeap, M. J. (2019). Rehabilitation Program for Lesbian, Gay, Bisexual And Transgender (LGBT): Riqab’s Rehabilitation Section, Majlis Agama Islam Selangor (MAIS). Perdana: International Journal of Academic Research, 6(2), 26-34. Retrieved from https://perdanajournal.com/index.php/perdanajournal/article/view/55