Alternative Evidence Using Forensic Science Towards Sodomy and Tribadism Cases in Syariah Court

Keterangan Alternatif Menggunakan Sains Forensik Terhadap Kes Liwat Dan Musahaqah Di Mahkamah Syariah

  • Muhammad Hazim Ahmad Pelajar Sarjana
  • Ruqayyah Razak Pelajar Sarjana
  • Nurul Syahirah Saharudin Pelajar Sarjana
  • Hendun Abd Rahman Shah Pensyarah Kanan
  • Hasnizam Hashim Pensyarah Kanan
  • Ahmad Syukran Baharuddin Pensyarah Kanan
Keywords: Forensics, LGBT, Sodomy, Tribadism, Evidence

Abstract

Forensic science as a mean of proof in the Syariah Court has begun to be debated by scholars and academicians. This study is carried out to introduce several forensic science methods that can be used as alternative evidence other than confession and witness for the LGBT cases namely sodomy and tribadism. This qualitative study used socio-legal method and library-based research in collecting primary and secondary data. Then, content analysis has been adopted through inductive and deductive reasoning approach to analyse the said data. Findings show that sodomy and tribadism are part of syariah criminal offenses in Malaysia. This study has also found that there are several forensic science methods that can be used as alternative evidence including DNA analysis, physical, biological, chemical analysis, and digital device analysis. This study suggests that the aspect of evidences for LGBT cases in the context of Hukum Syarak and Islamic Law should be emphasized since such studies have not been conducted by previous researchers. Abstrak Sains forensik sebagai salah satu kaedah pembuktian di Mahkamah Syariah telah mula hangat diperbahaskan oleh para ilmuan dan ahli akademik. Kajian ini dijalankan bagi memperkenalkan beberapa kaedah sains forensik yang boleh digunakan sebagai keterangan alternatif selain daripada pengakuan salah dan saksi bagi kes-kes LGBT. Kajian kualitatif ini menggunakan kaedah sosio-perundangan dan kajian kepustakaan dalam mengumpulkan data primer dan sekunder. Kemudian, kaedah analisis kandungan telah diaplikasikan dengan menggunakan pendekatan penalaran induktif dan deduktif untuk menganalisa data-data tersebut. Hasil kajian menunjukkan bahawa liwat dan musahaqah adalah sebahagian daripada kesalahan jenayah syariah di Malaysia. Kajian juga mendapati terdapat beberapa kaedah sains forensik yang boleh digunakan sebagai keterangan alternatif termasuklah analisa DNA, analisa bahan bukti fizikal, biologi, kimia, dan analisa peranti digital. Kajian ini mencadangkan agar aspek pembuktian bagi kes-kes LGBT dalam konteks undang-undang Syariah dan juga Hukum Syarak perlu diberikan penekanan kerana kajian yang sebegini masih belum ada dijalankan oleh pengkaji-pengkaji lepas.

Author Biographies

Muhammad Hazim Ahmad, Pelajar Sarjana
Fakulti Syariah dan Undang-Undang, Universiti Sains Islam Malaysia
Ruqayyah Razak, Pelajar Sarjana
Institut Sains Islam, Universiti Sains Islam Malaysia
Nurul Syahirah Saharudin, Pelajar Sarjana
Fakulti Syariah dan Undang-Undang, Universiti Sains Islam Malaysia
Hendun Abd Rahman Shah, Pensyarah Kanan
Fakulti Syariah dan Undang-Undang, Universiti Sains Islam Malaysia
Hasnizam Hashim, Pensyarah Kanan
Fakulti Syariah dan Undang-Undang, Universiti Sains Islam Malaysia
Ahmad Syukran Baharuddin, Pensyarah Kanan
Centre of Research for Fiqh Forensics and Judiciary (CFORSJ), Institut Sains Islam, Universiti Sains Islam Malaysia.

References

‘Azzām, Ṭ. Ṣ. Y. 2009. Athar Aṭ-Ṭibb al-Sharʿī fī Ithbāt al-Ḥuqūq wa al-Jarāim. Ed.1. Amman: Dar al-Nafa'is.
Abu Zahrah, M. A. 1998. al-Jarīmah wa al-ʿUqūbah fī al-Fiqh al-Islāmī: al-Jarīmah. Kaherah: Dar Al-Fikr Al-'Arabi.
Ahmad Syukran, B. 2017. The Integration of Forensic Science Fundamentals and Al-Qarinah Towards Achieving Maqasid Al-Shari'ah. Doktor Falsafah. Universiti Teknologi Malaysia, Skudai.
al-Buhūtī, M. Y. 1997. Kashāf al-Qanāʿ ʿan Matan al-Iqnāʿ. Jil. 1 & 6. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
al-ʿImrānī, Y. A. a.-K. 2000. al-Bayān fī Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī. Sunt. Q. M. al-Nawri. Ed. 1. Jil. 12. Jeddah: Dar al-Minhaj.
al-Khaṭīb al-Sharbinī, M. A. 1994. Mughnī al-Muḥtāj ilā Ma’rifat Ma'ānī alfāẓ al-Minhāj. Ed. 1. Jil. 1. Beirut Dar al-Kutub al-‘Ilmiah.
al-Khaṭīb al-Sharbinī, M. A. 2004. al-Iqnāʿ fī Ḥal Alfāz Abī Shujāʿ. Sunt. A. M. Muʿawwad & ʿ. A. A. Mawjud. Ed. 3. Jil. 2. Beirut Dar al-Kutub al-‘Ilmiah.
al-Māwardī, A. M. 1999. al-Ḥāwī al-Kabīr fī Fiqh Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī wahuwa Syarh Mukhtaṣar al-Muzānī. Sunt. A. M. Mu'awwad & A. A. A. Mawjud. Ed. 1. Jil. 16). Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah.
al-Nafrāwī, A. G. 1997. al-Fawākih al-Dawānī ʿalā Risālah Ibnu Abi Zaid al-Qairawānī. Ed. 1. Jil. 2. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah.
al-Sarkhasī, M. A. 1993. al-Mabsūṭ . Jil. 9. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
al-Tarabulasi, A. K. 1985. Muʿin al-Ḥukkam fīmā Yataraddad bayna al-Khismain min al-Aḥkām. Beirut: Dar al-Fikr.
al-Zuḥaylī, M. M. 2002. al-Tanẓīm al-Qaḍāʾī fī al-Fiqh al-Islāmī Dirāsah Muqāranah bayna al-Madhāhib al-Fiqhiyyah wa al-Anẓimah wa al-Qawānīn fī Sūriyah wa al-Saʿūdiyyah wa al-Imārāt al-ʿArabiyyah. Ed. 2. Dimashq: Dar al-Fikr.
al-Zuḥaylī, M. M. 2011. al-Muʿtamad fī al-Fiqh al-Shāfiʿī. Ed. 3. Dimashq: Dar al-Qalam.
al-Zuḥaylī, M. M. 1982. Wasā’il al-Ithbāt fī al-Sharīʿah al-Islāmiyyah fī al-Muʿāmalāt al-Madaniah wa al-Ahwāl al-Shakhsiyyah. Dimashq: Maktabah Dar Al-Bayan
Ashgar, A. A. M., & Yusuff, J. A. 2018. LGBT: An Evaluation of Shariah Provisions and The Laws of Malaysia and Nigeria. Global Journal Al-Thaqafah, 8(1), 15-29.
Augustine Paul. 2010. Evidence: Prctice and Procedure. Ed. 4. Selangor: LexisNexis Malaysia Sdn Bhd.
ʿAwdah, A. Q. 2005. al-Tashrīʿ al-Jinā'i al-Islāmī Muqāranan bi al-Qānūn al-Wadhʿī. Ed. 1. Jil. 1 & 2. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiah.
Ayman Muhamad Ali. 2008. Shahādah Ahlu al-Khibrah wa Aḥkāmuhā: Dirāsat Fiqhiyyah muqāranah. Amman: Dār al-Ḥāmid li al-Nashr wa al-Tawzi'.
Bahagian Pendakwaan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan. T.th. Buku Panduan Identifikasi Elemen dan Sumber Keterangan Kesalahan-kesalahan Jenayah Syariah di Negeri Sembilan. Seremban: Percetakan Cahaya Murni.
Bahnasi, A. F. 1989. Naẓariyyah al-Ithbāt fī al-Fiqh al-Jinā'ī al-Islāmī. Ed.5. Kaherah: Dar al-Syuruq.
Ibnu al-Qattān, A. M. 2004. al-Iqnāʿ fī Masā'il al-Ijmāʿ . Sunt. H. F. al-Sa'idi. Ed.1. Jil. 2. Kaherah: al-Faruq al-Hadithah.
Ibnu Farḥūn, I. A. 2016. Tabsirah al-Ḥukkām fī Usūl al-Aqdiyah wa Manāhij al-Aḥkām. Sunt. O. J. Damiriyyah. Ed. 1. Jil. 2. Dimashq: Dar al-Qalam.
Ibnu Faris, A. F. 1979. Mu‘jam Maqāyis al-Lughah. Sunt. A. S. M. Harun. Jil. 2. Dimashq: Dar Al-Fikr.
Ibnu Hajar al-Haitami, A. M. 1987. al-Zawājir ʿan Iqtirāf al-Kabā'ir. Ed. 1. Jil. 2. Dimashq: Dar al-Fikr.
Ibnu Hazm, A. A. 1998. Marātib al-Ijmāʿ fī al-ʿIbādāt wa al-Muʿāmalāt wa al-Iʿtiqādāt. Ed. 1. Beirut: Dar Ibnu Hazm.
Ibnu Manzur, M. M. 1994. Lisān al-ʿArab. Jil. 4. Beirut: Dar Sadir.
Ibnu Qayyim, M. A. B. 2011. al-Ṭuruq al-Ḥukmiyyah fī al-Siyāsah al-Sharʿiyyah . Sunt. N. Ahmad. Ed. 1. Jil. 1. Mekah: Dar 'Alim al-Fawa'id.
Ibnu Qudāmah, A. A. 1969. al-Mughni. Jil. 9. Kaherah: Maktabah al-Qaherah.
Kementerian Wakaf dan Hal Ehwal Islam Kuwait. 1990. Khibrah. In Kementerian Wakaf dan Hal Ehwal Islam Kuwait. al-Mawsuʿah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiah. Ed.2. Jil. 19, h. 17-26. Kuwait: Kementerian Wakaf dan Hal Ehwal Islam Kuwait.
Leavy, P. 2017. Research Design: Quantitative, Qualitative, Mixed Methods, Arts-Based, and Community-Based Participatory Research Approaches. New York: The Guilford Press.
Mohamed, A. A. A., & Nawasdeen, P. 2005. The Annotated Statutes of Malaysia with relevant Subsidiary Legislation: Syariah Criminal Offences (Federal Territories) Act 1997 (Act 559). Selangor: Malayan Law Journal Sdn Bhd.
Peixoto, M. M. 2017. Sex and Sexual Orientation. In W. W. IsHak. Ed.), The Textbook of Clinical Sexual Medicine. h. 433-445. Switzerland: Springer International Publishing AG.
Prior, L. F. 2008. Document Analysis. In L. M. Given. The Sage Encyclopedia of Qualitative Research Methods . Jil. 1, h. 230-231. California: SAGE Publications, Inc.
Payne, G., & Payne, J. 2004. Key Concepts in Social Research. London: SAGE Publications Ltd.
Saferstein, R. 2015. Criminalistic: An Introduction to Forensic Science Ed.11. England: Pearson Education Limited.
Saferstein, R. 2015. Criminalistic: An Introduction to Forensic Science Ed.11. England: Pearson Education Limited.
Siti Zubaidah, I. 2017. Undang-undang Kesalahan Jenayah Syariah di Malaysia. Ed.1. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.
Shanyur, A. N. M. 2005. al-Ithbāt bil-Khibrah bayna al-Qaḍā'al-Islāmī wa al-Qānūn al-Duwali wa Taṭbiwātihā al-Muʿāṣirah. Ed.1. Oman: Dar al-Nafa'is.
Umi Kalthom, A., & Abdul Rahim, Y. 2003. Pengenalan Sains Forensik. Ed. 1. Johor: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia.

Jurnal
Alias, A., & Abdul Ghafur, A. H. 2017. DNA Sebagai Qarinah Di Mahkamah Syariah: Analisis Terhadap Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah Perlis 2006. International Journal of Law Government and Communication, 2(6), 76-86.
Ashby, M. P. J. 2017. The Value of CCTV Surveillance Cameras As An Investigative Tool: An Empirical Analysis. European Journal on Criminal Policy and Research, 23(3), 441-459. doi:10.1007/s10610-017-9341-6
Burrill, J., Daniel, B., & Frascione, N. 2019. A review of trace “Touch DNA” deposits: Variability factors and an exploration of cellular composition. Forensic Science International: Genetics, 39, 8-18.
Chatterjee, S. 2018. Saliva as a Forensic Tool. Journal of Dental Problems and Solutions, 5(2), 26-28. doi:http://doi.org/10.17352/2394-8418.000059
Hayes, B. K., Navarro, D. J., Stephens, R. G., Ransom, K., & Dilevski, N. 2019. The diversity effect in inductive reasoning depends on sampling assumptions. Psychonomic Bulletin & Review, 26(3), 1043-1050.
Hebda, L. M., Doran, A. E., & Foran, D. R. 2014. Collecting and Analyzing DNA Evidence from Fingernails: A Comparative Study. Journal of Forensic Sciences, 59(5), 1343-1350.
Jiang, X. 2009. One method of collecting fallen off epithelial cell. Forensic Science International: Genetics Supplement Series, 2(1), 193.
Kumar, N., Gaur, V., Singh, V., & Shukl, S. K. 2015. Studies of different clue materials for semen detection and DNA fingerprinting in sexual assault cases. International Journal of Multidisciplinary Research and Development, 2(4), 286-288.
Liew, J., Grisham, J. R., & Hayes, B. K. 2018. Inductive and deductive reasoning in obsessive-compulsive disorder. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 59, 79-86.
Mahfudzah, M. 2015. Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender: Perspektif Undang-undang Jenayah Syariah. Jurnal Undang-Undang Dan Masyarakat, 19, 29-36.
Mameli, A., Scudiero, C. M., Delogu, G., & Ghiani, M. E. 2019. Successful Analysis Of A 100 Years Old Semen Stain Generating A Complete DNA STR profile. Journal of Forensic and Legal Medicine, 61, 78-81.
Metwally, M. 2019. Forensic Organizational Psychology: shedding light on the positive repercussions of ethical leadership in forensic medicine. Egyptian Journal of Forensic Sciences, 9(1). doi:https://doi.org/10.1186/s41935-019-0125-7
Miranda, E. P., Taniguchi, H., Cao, D. L., Hald, G. M., Jannini, E. A., & Mulhall, J. P. 2019. Application of Sex Aids in Men With Sexual Dysfunction: A Review. Journal of Sexual Medicine, 16(6), 767-780.
Mohd Izzat Amsyar, M. A., Muhammad Syahlan, S., Hisham, H., & Fareed, M. H. 2018. Salah Laku Lgbt Dalam Perundangan Malaysia: UndangUndang Sebagai Mekanisme Pembanterasan dan Kawalan. Journal of Advanced Research in Social and Behavioural Sciences, 13(1), 19-34.
Neely, A. H., & Ponshunmugam, A. 2019. A qualitative approach to examining health care access in rural South Africa. Social Science and Medicine, 230, 214-221
Nirwana, S., & Zulkifley, H. 2016. Pantun Melayu Sebagai Cerminan Kebitaraan Perenggu Minda Melayu. Jurnal Melayu, 15(2), 145-159.
Oorschot, R. A. H. v., Szkuta, B., Meakin, G. E., Kokshoorn, B., & Goray, M. (2019). DNA transfer in forensic science: A review. Forensic Science International: Genetics, 38, 140-166.
Puri, P., Kumar, N., Sharma, D., & Shukla, S. 2019. Differential organic DNA extraction of semen sample contaminated with blood for the identification of a serial sexual offender: A case report. Medico-Legal Journal, 87(1), 32-35.
Ritchie, K. L., White, D., Kramer, R. S. S., Noyes, E., Jenkins, R., & Burton, A. M. 2018. Enhancing CCTV: Averages improve face identification from poor‐quality images. Applied Cognitive Psychology, 32(6), 671-680.
Rosenberger, J. G., Schick, V., Herbenick, D., Novak, D. S., & Reec, M. 2012. Sex Toy Use by Gay and Bisexual Men in the United States. Archives of Sexual Behavior, 41(2), 449-458.
Seckiner, D., Mallett, X., Roux, C., Meuwly, D., & Maynard, P. 2018. Forensic image analysis – CCTV distortion and artefacts. Forensic Science International, 285, 77-85.
Suzana, M. S., & Raja Muhammad Zuha, R. K. B. 2018. Exploring the Legal Aspects and Court Process of Forensic Entomology from the Malaysia’s Perspective. Serangga, 23(1), 268-278.
Walsh, K. 2014. Documentary research and evaluation in medical education. J Educ Eval Health Prof, 11, 18. doi:10.3352/jeehp.2014.11.18

Akta
Enakmen Jenayah Syariah (Negeri Sembilan) 2004.
Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Sembilan) 2003.
Enakmen Tatacara Jenayah Syariah (Negeri Sembilan) 2003.


Internet
Zulkifli, M. A.-B. 2018, 5 November. Irsyad Al-Fatwa Siri Ke-266 : Musahaqah (Lesbian) Dan Hukum Berkaitan. Diambil daripada: https://muftiwp.gov.my/ms/artikel/irsyad-fatwa/irsyad-fatwa-umum/2729-irsyad-al-fatwa-siri-ke-266-musahaqah-lesbian-dan-hukum-berkaitan (diakses pada 1 Julai 2019).

Kes
Eddyham bin Zainuddin lwn. Rahimah bt. Muhamad (2015), 40(2) JH 238 (Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Sembilan).
Pendakwa Syarie Negeri Sabah lwn. Rosli bin Abdul Japar (2007), 23(2) JH 237 (Mahkamah Tinggi Syariah Keningau Sabah).
Published
2019-12-31
How to Cite
Ahmad, M. H., Razak, R., Saharudin, N. S., Abd Rahman Shah, H., Hashim, H., & Baharuddin, A. S. (2019). Alternative Evidence Using Forensic Science Towards Sodomy and Tribadism Cases in Syariah Court. Perdana: International Journal of Academic Research, 6(2), 11-25. Retrieved from https://perdanajournal.com/index.php/perdanajournal/article/view/71