I-Na‘T Website Usage As Arabic Grammar Teaching Aid

Penggunaan Laman Web I-Na‘T Sebagai Alat Bantu Mengajar Tatabahasa Arab

  • Noor Muhammad Othman Pembantu Penyelidik
  • Mohammad Najib Jaffar Profesor Madya
  • Nur Azreen Zainal Pelajar Sarjana
Keywords: I-Na‘t, Arabic, Grammar, Website, Teaching

Abstract

The purposes of this study were to explore the understanding and feedback of student towards I-Na‘t website as Arabic Grammar teaching aid. Besides, this study was to identify the level of understanding Arabic Grammar among students of Tamhidi intake 2018/2019 at Universiti Sains Islam Malaysia after using I-Na’at website. This study had been carried out among 36 of Tamhidi students. The result shown the significance of I-Na’at website as Arabic Grammar teaching aid. Hopefully the results of this study may affect the practical implication of teaching and learning Arabic at Secondary schools and universities and Malaysia Institutions of Higher Learning.

Abstrak
Objektif kajian ini adalah untuk meneroka kefahaman dan maklum balas terhadap laman web I-Na‘t. Selain itu, ia bertujuan untuk mengetahui tahap kefahaman pelajar Tamhidi ambilan 2018/2019 Universiti Sains Islam Malaysia tentang pembelajaran tatabahasa Arab selepas penggunaan laman web I-Na’at. Kajian ini telah dijalankan terhadap 36 pelajar Tamhidi, USIM. Hasil kajian menunjukkan betapa pentingnya laman web I-Na‘t kepada pelajar sebagai alat bantu mengajar tatabahasa Arab untuk mereka. Diharapkan agar dapatan kajian ini dapat memberi implikasi praktikal terhadap pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab di sekolah Menengah dan Universiti melalui laman web I-Na‘t.

Author Biographies

Noor Muhammad Othman, Pembantu Penyelidik

Fakulti Pengajian Bahasa Utama, Universiti Sains Islam Malaysia

Mohammad Najib Jaffar, Profesor Madya

Fakulti Pengajian Bahasa Utama, Universiti Sains Islam Malaysia

Nur Azreen Zainal, Pelajar Sarjana

Fakulti Pengajian Bahasa Utama, Universiti Sains Islam Malaysia

References

Aladdin, A., & Musa, N. 2014. Arabic Language Courses for Students at The Faculty of Law UKM – Importance and Challenges. Procedia – Social and Behavioral Sciences. p118. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.02.007.
Al-Osaimi, S., & Wedell, M. 2014. Beliefs About Second Language Learning: The Influence Of Learning Context And Learning Purpose. The Language Learning Journal, 42(1). 5-24. http://doi.org/10.1080/0957173.2012.661753.
Ahmad Zaki Amiruddin, Ahmed, Thalal Hassan, Ahmad Abdul Rahman, Nor Abdul Rahman, Mohd Shahriman Abu Bakar. 2014. Penggunaan Aplikasi Atas Talian Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Ketiga: Pengenalan Kepada quizlet.com. Seminar Antarabangsa Kelestarian Insan. Johor: UTHM. April. p1-16.
Mohd Fadzli Ismail, Mohd Sukki Othman. 2012. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Pelajar Dalam Pengajaran & Pembelajaran Bahasa Arab: Satu Tinjauan Di SMAP Kajang. Persidangan Kebangsaan Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Arab 2012 (PKEBAR’12). 2012. ms173-189.
Mohammad Najib Jaffar, Zulkipli Md Isa, Wahida Mansor, Arnida Abu Bakar & Zainal Abidin Hajib. 2018. Cabaran Dan Keyakinan Pelajar Melayu Terhadap Pengajaran Dan Bahasa Arab Di Sekolah Menengah. Ulum Islamiyyah. Negeri Sembilan: USIM. Vol 23. Bil. 18. p50-60.
Mohammad Najib Jaffar & Aiman Sha’ari. 2016. Penggunaan Laman Web I-Majrurat Sebagai Alat Bantu Mengajar Tatabahasa Arab. Al-Qanatir International Journal of Islamic Studies. Vol 3. Bil 1. Nilai: UFRC. p1-8.
Mohd Shahrizal Nasir, Mohd Firdaus Yahaya & Muhammad Sabri Sahrir. 2013. Pembelajaran Bahasa Arab Untuk Tujuan Ibadah Sebagai Satu Keperluan Bagi Masyarakat Awam. 4th Foreign Languages for Specific Purposes: Communication for Development. p1-12.
Nor Aziah Jema’on, Mohd Ismail Mustari, Kamarul Azmi Jasmi, Mohd Hanafi Abd Rahman. 2017. Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Arab: Masalah Dan Cabaran. International Journal Of Religion Research In Education. Johor: UTM. Vol 1. Bil 2. p65-72.
Rosni Samah. 2012. Isu Pembelajaran Bahasa Arab. Persidangan Kebangsaan Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Arab 2012 (PKEBAR’12). 2012. ms286–300.
Sektor Pelajaran, Bahagian Teknologi Pendidikan. 2014. http://www.moe.gov.my/v/profil-jabatan?div=4 (Diakses pada 28 Januari 2019).
Published
2019-08-12
How to Cite
Muhammad Othman, N., Jaffar, M. N., & Zainal, N. A. (2019). I-Na‘T Website Usage As Arabic Grammar Teaching Aid. Perdana: International Journal of Academic Research, 5(1), 1-9. Retrieved from https://perdanajournal.com/index.php/perdanajournal/article/view/73