Fiqh Boycott On LGBT Community: A Review

Fiqh Boikot Terhadap Golongan LGBT: Satu Sorotan

  • Sharul Fitry Abdul Majid Pelajar Sarjana
  • Wan Mohd Khairul Firdaus Wan Khairuldin Profesor Madya
  • Muhammad Talhah Ajmain @ Jima’ain Pelajar Doktor Falsafah
Keywords: LGBT, Issues, Understanding, Fiqh, Boycott

Abstract

The issue of LGBT between matters discussed in Malaysia is either from the jurisdiction or the law. This paper concept analyzes some past studies about LGBT. It is studied from the point of understanding a Muslim to LGBT and the concept of da'wah using a boycott method. This article uses library method and document analysis. Recent studies in general show that there is an impact on da'wah method using the boycott to issues in Malaysia as well as abroad. The results of this study are expected to provide understanding of the principle of being a Muslim to LGBT and clarity on the fiqh boycott. Abstrak Isu LGBT antara perkara yang dibincangkan di Malaysia sama ada dari sudut fiqah atau undang-undang. Kertas konsep ini menganalisa beberapa kajian lepas tentang LGBT. Ia dikaji dari sudut kefahaman seorang Muslim terhadap LGBT dan konsep dakwah menggunakan kaedah boikot. Artikel ini menggunakan kaedah kepustakaan dan analisis dokumen. Kajian lepas secara umum memperlihatkan ada kesan kepada kaedah dakwah menggunakan boikot kepada isu-isu di Malasia juga diluar negara. Hasil kajian ini diharapkan memberi kefahaman prinsip sebagai seorang muslim terhadap LGBT serta kejelasan terhadap fiqh boikot.

Author Biographies

Sharul Fitry Abdul Majid, Pelajar Sarjana
Fakulti Pengajian Kontemporari Islam, Universiti Sultan Zainal Abidin
Wan Mohd Khairul Firdaus Wan Khairuldin, Profesor Madya
Pusat Pengajian Syariah, Fakulti Pengajian Kontemporari Islam, Universiti Sultan Zainal Abidin
Muhammad Talhah Ajmain @ Jima’ain, Pelajar Doktor Falsafah
Akademi Tamadun Islam, Universiti Teknologi Malaysia

References

Ab. Aziz Mohd Zin, Faisal Ahmad Shah, Mariam bt. Abd Majid & Mohd Makhi b. Adnan. 2008. Perasaan Orang Bukan Islam Terhadap Laungan Suara, Bacaan Dan Aktiviti Masjid Di Negeri Selangor Darul Ehsan. Jurnal Usuluddin, 27, 109-119.
Abd Hadi Baharom. 2016. Pendekatan Dakwah Mohd Fadli Yusof Dalam Pengislaman Masyarakat Non-Muslim Di Pedalaman Pensiangan, Sabah. Tesis Doktor. APIUM, UM.
Abdul Ghafar Don & Ahmad Irdha Mokhtar. 2017. Dakwah Dalam Pelbagai Dimensi. Bangi: Penerbit UKM.
Abdul Munir Ismail, Zulaiha Ahmad Tajuddin. 2016. Suatu Analisis Awal Keberkesanan Aktiviti Dakwah Terhadap Pekerja Dalam Sektor Industri, Sultan Idris Education University.
Abu Bakr Ahmad bin al-Husain al-Bayhaqi. 1990. Su‘ab al-Iman. Ditahqiqkan oleh Muhammad al-Sa‘id Basyuni Zaghlul, no. 5075. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Alami, 7, hlm: 324.
Abu Dawud. 2004. al-Libas, Bab “Pada Pakaian Wanita”, no. 3575. op.cit., 11, hlm: 137.
Ahmad bin Hanbal. 2001. al-Musnad, no 2913. op.cit., 5, hlm: 83.
Ahmad Redzuwan Mohd Yunus & Che Yusoff Che Mamat. 2003. Pendekatan Dakwah Kepada Masyarakat India Muslim: Kajian Ke Atas Persekutuan Muslimin Indo-Malaysia (PERMIM). Jurnal Usuluddin, 17, 137-152.
Ahmad, Haikal Anuar Adnan, Abd Satar, Wan Shahrazad Wan Sulaiman, Wan Azreena, Zainal Abidin & Wan Mohd Zain. 2015. Faktor Dan Cara Gaya Hidup Serta Kemungkinan Kembali Pulih Dalam Kalangan Lesbian: Satu Kajian Kes. Journal Of Social Science And Humanities. 10(1), 1-15.
Amirul Amin Lokman Hakim. 2018. Ahad 22 Julai. “LGBT: Jangan Melampau”. Utusan Malaysia.
Amran Hassan & Noriah Mohamed. 2014. Alternatif Keagamaan Dan Kaunseling: Sebagai Rawatan Utama Mengatasi Permasalahan Homoseksualiti. Journal of Human Development and Communication. 3, 79-92.
Anas Mohd Yunus, Anisah Ab. Ghani, Saadan Man, Mahani Mohamad & Wan Mohd Yusof Wan Chik. 2013. An Analysis of Fiqh al-Waqi’ on the Ruling of Compulsory Boycott of KFC. International Journal of Humanities and Social Science. 3(1).
Anas Mohd Yunus, Najihah Abd Wahid & Wan Saifuldin Wan Hassan. 2017. Hukum Boikot Barangan Israel Berdasarkan Kepada Fiqh al-Jihad. Jurnal Pengurusan dan Penyelidikan Fatwa.
Ashmal Hafiz Ahmad Suhaimi & Zuraidah Sulaiman. 2013. A Conceptual Model on Boycott Intention among Malaysian Youths – An Insight into Mcdonald’s. International Conference on Education Perform and Management Innovation.
Asliza Musa. 2018. Sabtu 29 September. NGO Tolak LGBT Sebagai Ikon Program. Utusan Malaysia.
Athirah Huda Zalhe. 2017. Rabu 11 Oktober. “Boikot Shell kerana sokong LGBT”. Portal Rasmi Ismaweb.
Atriadi. 2012. Analisa Fatwa Yusuf Al-Qardhawi Tentang Pemboikotan Barang Produksi Israel Dan Amerika Menurut Fiqh Muamalah. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
Azhari Zainooddin & Muhamad Aimy Ahmad. 2011. Rabu 2 November. 20 NGO anjur Seksualiti Merdeka. Utusan Malaysia.
Badriyah. 2009. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Boikot Yang Dilakukan Organisasi Kemasyarakatan Islam Terhadap Produk-produk Amerika. Surabaya: Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel.
Fariza Md Sham & Azyyati Mohd Nazim. 2015. Psychology of Da’wah to Deal Adolescents at Risk: Focusing on Spiritual Counselling. Jurnal Hadhari 7(2), 63-73.
Fatimah Ishak. 2019. Laman website, https://www.indahnyaislam.my/2019/04/boikot-produk-promosi-elemen-lgbt/. 14 April 2019.
Fazallah pit. 2019. Laman web, https://www.msn.com/en-my/news/national/numan-di-awani-zamihan-label-ph-amal-islam-rahmatan-lil-lgbt/ar-AABo0h5. Pada 15 Mei 2019.
Heri Sudarsono. 2008. Telaah Dampak Boikot Produk Amerika Terhadap Perekonomian Nasional. Jogjakarta: Universitas Islam Indonesia.
Izham Jaafar. 2014. 13 November. JMM Lancar Kempen Boikot Syarikat Insurans Sokong LGBT. Utusan Online.
Jabatan Agama Islam Selangor. 2016. Isu Transgender: Suatu Tinjauan Umum. Shah Alam: Cetakan JAIS.
JAKIM. 2019. Laman di website YADIM, https://www.yadim.com.my/v2/tak-perlu-teruskan-persidangan-promosi-lgbt/. Pada 3 Jun 2019
Jill Gabrielle Klein, N. Craig Smith & Andrew John. 2004. Why We Boycott: Consumer Motivations For Boycott Participation. Journal of Marketing. 68, 92-109.
Johari Yap. 2018. Selasa 24 Julai. Bahaya Ancaman LGBT. Sinar Harian.
Kamal Azmi Abd. Rahman et al. 2015. Profil Masyarakat Melayu Malaysia di Media Sosial yang Mempromosikan LGBT. Isu-Isu Semasa Media dan Dakwah. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.
Kartini Aboo Talib @ Khalid & Nazrin Zaidi. 2017. Etnisiti Dan Konsumerisme di Malaysia. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.
Kumarashwaran Vadevelu. 2015. Pengetahuan Berkaitan HIV/AIDS Dan Sistem Sokongan Sosial Yang Diterima Oleh Golongan Belia Transgender Di Pulau Pinang. Tesis Doktor Falsafah.
Majlis Agama Islam Selangor. 2015. Zionis Menjerut. Shah Alam: Cetakan MAIS.
Marziana Abd. Malib & Mimi Sofiah Ahmad Mustafa. 2014. Gejala Transeksual: Implikasi Yang Membimbangkan, Bagaimana Keprihatinan Kita?. Journal Of Business And Social Development. 2(2), 48-61.
Mohamad Fakhri Mohd Ali. 2018. Isnin 29 Oktober. Jumlah LGBT Terus Meningkat. Sinar Harian.
Mohamad Yusof Helmy Ramli, Rani Ann Balaraman & Mohamad Saifudin Mohamad Saleh. 2017. Kajian Perbandingan Pemaparan Berita LGBT dalam Akhbar Cetak dan Portal Berita. Forum Komunikasi. 12(2), 59-74.
Mohd Aizam Mas’od. 2012. Serangan Ideologi Barat Terhadap Pemikiran Umat Islam Dan Implikasinya Kepada Iman. Jurnal Penyelidikan Islam. 25. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia.
Mohd Huzairi Bin Awang @ Husain. 2017. Penghayatan Fardu Ain Remaja Pekak Di Malaysia. Tesis Doktor Falsafah. APIUM, UM.
Mohd Iskandar Othman. 2018. Selasa 7 Ogos. Henti Promosi LGBT Di Pulau Pinang. Sinar Harian.
Musa Yusuf Owoyemi & Ahmad Zaharuddin Sani Ahmad Sabri. 2014. LGBT, Nature or Ideology?: Sharing the Experience of a Former Practitioner in Malaysia. Journal of Humanities And Social Science. 19 (12), 62-69.
Mustaffa Abdullah. 2010. Keruntuhan Moral Dan Penyelesaian Al-Quran Berdasarkan Kaedah Amar Makruf Dan Nahi Mungkar. T.tp: Tpt.
Nasrudin Hassan. 2011. Jumaat 4 November. Seksualiti Merdeka 2011: Kembalilah kepada Fitrah. Sinar Harian.
Nek Mah Batri, Farahwahida Mohd Yusof, Siti Norlina Muhammad, Ahmad Muhyiddin Hassan, Mohd Nasir Ripin & Zulkiflee Haron. 2016. Homoseksual: Antara Hukum dan Kemajuan Sains. Sains Humanika. 8 (4), 45-54.
Noor Hafizah Haridi, Kamal Azmi Abd. Rahman & Rosni Wazir. 2016. Metodologi Dakwah Terhadap Golongan Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender (LGBT). Jurnal Pengajian Islam. 9(2). ISSN 1823-7126 / e-ISSN 0127-8002.
Norihan Zakaria & Mohamad Zain Dollah. 2012. Fenomena LGBT Di Malaysia. Jurnal Institut Latihan Islam Malaysia. 5. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia.
Nurul Husna Arshad & Zuliza Mohd Kusrin. 2015. LGBTIQ Dan Pendirian Malaysia. ukmsyariah.org/terbitan/wp-content/uploads/2015/09/04-Nurul-Husna-Bt-Arshad.pdf
Nurul Husna Mansor, Khairul Hamimah Mohammad Jodi, Raihanah Abdullah & Fakhrul Adabi Abdul Kadir. 2017. Pemulihan Akhlak Di Pusat Perlindungan Wanita: Kajian Di Baitul Ehsan Dan Dar Assaadah. Jurnal Hadhari 9 (2), 261-274. ISSN 1985-6830.
Nurulain Abd Rahim & Razaleigh Muhamat @ Kawangit. 2018. Perkembangan Usrah Di Malaysia Dan Kepentingannya Kepada Masyarakat: Satu Tinjauan Awal. Jurnal At-Tahkim. 8(6). ISSN 2541-3856.
Puteri Hayati Megat Ahmad & Nurul Hudani Md Nawi. 2015. Latarbelakang, Faktor Pengekalan Dan Pandangan Terhadap Tingkah Laku Mahasiswa Lelaki Kecelaruan Identity Gender. Southeast Asia Psychology Journal. 1, 1-17.
Rafidah Hanim Mokhtar. 2017. Jumaat 10 Mac. Agenda LGBT Meresapi Pelbagai Media. Berita Harian.
Razaleigh Muhamat. 2013. Pendekatan Dakwah Kepada Saudara Baru. https://www.researchgate.net/publication/301894653_PENDEKATAN_DAKWAH_KEPADA_SAUDARA_BARU.
Ridauddin Daud. 2018. Ahad 12 Ogos. Kes HIV Libatkan LGBT Naik Mendadak. Sinar Harian.
Siti Aisyah Zakaria, Sanep Ahmad & Hairunnizam Wahid. 2015. Boikot McDonald: Hukum Perlaksanaannya di Malaysia Dan Kesan Terhadap Guna Tenaga. Prosiding seminar Fiqh Semasa.
Sulaiman, Hasmiana Hasan & Hafidh Maksum. 2017. Model Project Citizen Untuk Mengatasi Gaya Hidup Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender (LGBT). Seminar Nasional Kemaritiman Aceh. 1, 448-454.
Sulayman bin Ahmad bin Ayyub Abu al-Qasim al-Tabarani. 199i. al-Mu‘jam al-Awsat. Ditahqiqkan oleh Tariq bin ‘Aud Allah bin Muhammad dan ‘Abd al-Muhsin bin Ibrahim al-Husaini, no, 4157. Al-Qahirah: Dar al-Haramain. 4, hlm: 266.
Zainudin Hashim, Fakhrul Adabi Abdul Kadir & Yusmini Md. Yusoff. 2015. Pendekatan Hasan Al-Banna Dalam Pembangunan Insan Menerusi Majmu’at Al-Rasail. Jurnal Hadhari. 7 (2), 49-62.
Zainul Rijal Abu Bakar. 2018. Jumaat 4 Mei. LGBT Di Sisi Undang-Undang Negara. Sinar Harian.
Published
2019-12-31
How to Cite
Abdul Majid, S. F., Wan Khairuldin, W. M. K. F., & Ajmain @ Jima’ain, M. T. (2019). Fiqh Boycott On LGBT Community: A Review. Perdana: International Journal of Academic Research, 6(2), 35-49. Retrieved from https://perdanajournal.com/index.php/perdanajournal/article/view/60